top of page
ECURI_HOMEPAGE_edited.jpg
Ecuri logo paars_pantone-2.png

INLEIDING
Ecuri Cosmetics respecteert de privacy van de bezoekers van haar websites (“u” of “gebruiker”). Hieronder wordt het privacybeleid van Ecuri Cosmetics beschreven.

 

Dit Privacybeleid heeft betrekking op diegenen die gebruik maken van de op Nederland gerichte gedeeltes van de website van Ecuri Cosmetics, die bereikbaar zijn via www.ecuri.com of ecuri.nl.
Dit Privacybeleid strekt zich niet uit tot enige andere website van Ecuri Cosmetics bestemd voor niet-Nederlandse gebruikers, waaronder begrepen de Engelse, Franse, Italiaanse, Spaanse site van Ecuri Cosmetics.

 

Via de webshop kunt u de producten online kopen. De wijze waarop die verkoop plaats vindt, is geregeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden van Ecuri Cosmetics, die samen met de Gebruiksvoorwaarden en dit Privacybeleid een contractueel geheel vormen.

Door de Site te bezoeken en te gebruiken, erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat uw persoonsgegevens worden verzameld.

ALGEMENE INFORMATIE
De Nederlandse en Europese wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de (geautomatiseerde) verwerking van persoonsgegevens is van toepassing op de Site.

 

Ecuri Cosmetics BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op de Site.

Het Privacybeleid van Ecuri Cosmetics, is toegankelijk vanaf iedere bladzijde van de Site.

 
VERZAMELING, GEBRUIK & BEWARING VAN DE GEGEVENS
Verzameling van de gegevens

 

Persoonsgegevens

Ecuri Cosmetics kan de persoonsgegevens van gebruikers van de Site verzamelen. De persoonsgegevens verwijzen naar de inlichtingen (naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, woonadres, foto’s, maar ook elektronische identificatiegegevens die beschikbaar zijn op of vanaf uw browserdrager zoals ‘Cookies’ en/of ‘IP-adressen’) die betrekking hebben op u als natuurlijk persoon. U verstrekt deze informatie vrijwillig door het invullen van een formulier op de Site of Ecuri Cosmetics verzamelt die informatie in het kader van uw bezoek die, ongeacht de aard, het mogelijk maken om u, direct of indirect, te identificeren.

Ecuri Cosmetics verzamelt persoonsgegevens onder meer via de rubriek ‘contact’, bij het inschrijven op de elektronische Nieuwsbrief van Ecuri Cosmetics.  Aan de hand van uw elektronische identificatiegegevens (“Cookies” en “IP-adres”) kan men weten welke browserdrager u gebruikt en welke pagina’s u tijdens uw bezoek geraadpleegd hebt.

 

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die verstuurd en vervolgens geregistreerd worden in uw browserdrager door de websites die u bezoekt. Wanneer u de volgende keer de website raadpleegt, zal uw browser de cookie lezen en de informatie doorsturen naar de betreffende website of naar het element van waaruit de cookie afkomstig is.

 

Een cookie maakt het niet mogelijk om u te identificeren. Wel registreren cookies informatie in verband met

het surfen van uw browserdrager op de Site (de pagina’s die u bekeek, datum en tijdstip van uw bezoek, enzovoort), die Ecuri Cosmetics kan gebruiken bij uw volgende bezoeken of

het aantal weergaves van onze reclame-inhoud op sites of applicaties van derden of

het openen en lezen van elektronische berichten die Ecuri Cosmetics met uw toestemming naar u kan sturen.

 

In het algemeen onderscheidt men:

 

De cookies verstuurd door Ecuri Cosmetics wanneer men de Site bezoekt. Deze worden cookies van het eerste niveau genoemd. Cookies verstuurd door derden (bijvoorbeeld Twitter of Facebook) worden cookies van derden genoemd.
 

Functionele cookies (login, registratiecode, taalkeuze), ook wel comfortcookies genoemd, zijn bedoeld voor statistieken en sociale en commerciële doeleinden.
Ten slotte kunnen cookies permanent zijn of een duur hebben die ofwel bepaald is of beperkt wordt tot één surfsessie op de Site.

 

Het kan ook gebeuren dat Ecuri Cosmetics informatie verzamelt door via de Site een cookie of een “webbaken” (een bestand dat gegevens verzamelt over de activiteit van gebruikers op websites) op uw browserdrager aan te brengen of het aantal klikken op de onderdelen die Ecuri Cosmetics u stuurt, te tellen. Ecuri Cosmetics slaat onder meer de keuzes en informatie van de verbinding of de identificatie tijdens uw bezoek aan een onlinedienst op. Het gebruik maken door Ecuri Cosmetics van Cookies op de Site, maakt het mogelijk om, naar gelang uw instellingen, die u op elk ogenblik kunt herzien: statistieken op te maken en volumes van de bezoeken en het gebruik van de bestanddelen van de Site te bepalen (zoal bijvoorbeeld bezochte rubrieken en inhoud, route), die het mogelijk maken om de diensten die u worden aangeboden interessanter en gebruiksvriendelijker te maken; diensten en surfgemak te bieden die aangepast zijn aan uw behoeften; de klikken op een onderdeel van een onlineservice te tellen.

 

Bepaalde diensten, zoals de ‘verlanglijst’, kunnen enkel met functionele cookies gebruikt worden.

 

Ecuri Cosmetics meldt u tevens dat u zich kunt verzetten tegen de registratie van ‘cookies’ door uw browser als volgt in te stellen:

 

Voor Mozilla Firefox kiest u ‘Opties’ bij de menuknop ‘Extra’ en daarna klikt u op het icoontje ‘Privacy’. Zoek het menu ‘Cookies’ en vink de opties aan die u wenst.
 

Voor Microsoft Internet Explorer 6.0 en hoger kiest u ‘Internetopties’  bij de menuknop ‘Extra’ (of ‘Tools’). Klik op het tabblad ‘Privacy’ en selecteer het gewenste niveau met de cursor.
 

Voor Opera 6.0 en hoger kiest u het menu ‘Bestand’, vervolgens ‘Voorkeuren’, ‘Privacy’. Vink de opties aan die u wenst.
 

Voor Safari kiest u het menu ‘Voorkeuren’ en vervolgens ‘Beveiliging’. Vink de opties aan die u wenst.

 

Sociale netwerken

Ecuri Cosmetics is de redacteur van een informatie- en presentatiepagina van Ecuri Cosmetics op verschillende sociale netwerken, zoals Facebook™ en Twitter™. Op deze sociale netwerken kunt u de pagina’s van Ecuri Cosmetics volgen. Uw persoonsgegevens die u via uw profiel hebt aangeduid als openbaar en toegankelijk, zijn toegankelijk voor Ecuri Cosmetics. Ecuri Cosmetics creëert of gebruikt geen enkele andere database met persoonsgegevens.

 

U kunt bezwaar maken tegen de toegang die Ecuri Cosmetics heeft tot de persoonsgegevens die u op uw profiel publiceerde (en die publiekelijk zichtbaar zijn). De instellingen van de betreffende sociale netwerken bieden immers de mogelijkheid om de toegang tot uw gegevens te controleren en/of te beperken. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van het beleid inzake persoonsgegevens van de betreffende sociale netwerken.

 

Webshop: ecuriwebshop.nl en lookinggoodandhealthy.com

 

Ecuri Cosmetics verzamelt eveneens uw persoonsgegevens bij het aanmaken van uw klantenrekening in de webshops van Ecuri Cosmetics, zodat u uw bestellingen online kunt plaatsen.

 

Gebruik van de gegevens

De informatie die u meedeelt op de Site, maakt het Ecuri Cosmetics mogelijk om:

 

Uw vragen of verzoeken om informatie te behandelen,
De frequentie van uw bezoeken aan de Site te onderzoeken,
U, met uw toestemming, reclame- of marketingberichten te sturen,
U de Nieuwsbrief toe te sturen waarop u geabonneerd bent,
U de eventuele catalogi te sturen,
U te informeren over producten of opleidingen van Ecuri Cosmetics,
U te informeren over events die Ecuri Cosmetics organiseert,

 

De informatie die Ecuri Cosmetics nodig heeft om de hierboven beschreven activiteiten te vervullen, wordt op de verschillende pagina’s van de Site aangegeven met een asterisk. Andere gegevens hebben een facultatief karakter en laten ons toe u beter te leren kennen en onze communicatie en diensten beter op u af te stemmen. De informatie die Ecuri Cosmetics inzamelt betreft uw naam, voornaam, postadres, e-mailadres, en telefoonnummer. Aan de hand van deze gegevens kan Ecuri Cosmetics u gepersonaliseerde berichten sturen, rekening houdend met uw profiel, om u steeds op maat van dienst te kunnen zijn.

 

Bewaren van gegevens

Ecuri Cosmetics bewaart uw persoonsgegevens voor een bepaalde duur die afhankelijk is van de doelstelling van de gegevensverwerking. Cookies die de bezoekersaantallen van de Site kunnen analyseren worden zes maanden bewaard.

TOEGANG TOT DE REGISTRATIE

Ecuri Cosmetics heeft bij uitsluiting toegang tot de verzamelde gegevens.

 

Ecuri Cosmetics verstrekt uw persoonsgegevens daarnaast aan derden als:
• u ons vooraf uw toestemming gegeven hebt om deze gegevens te delen (bijvoorbeeld voor een speciaal promotie-evenement);
• Ecuri Cosmetics deze gegevens moet delen met haar distributeurs, dienstverleners en in het bijzonder technische dienstverleners.
• Ecuri Cosmetics van een gerechtelijke autoriteit of een andere administratieve autoriteit die krachtens de wet daartoe bevoegd is, het verzoek krijgt om deze gegevens overeenkomstig de geldende wetgeving te delen.
Ecuri Cosmetics verbindt zich ertoe om tijdens de overdracht van persoonsgegevens aan de hierboven vermelde personen de vertrouwelijkheid en veiligheid van de verzamelde persoonsgegevens te waarborgen.

Indien u iemand uit uw omgeving wilt laten kennismaken met ons product of training met behulp van de functie ‘Delen’ die aangeboden wordt op de Site, erkent u uitdrukkelijk toestemming van diegene te hebben gekregen voor het toesturen van een e-mailbericht.

GEGEVENS VAN DERDEN

Mocht u ons op eigen initiatief persoonsgegevens delen via e-mail of via Facebook, vooral in geval van het gaat om multimedia-inhoud (foto’s, video’s, enz.), dan verbindt u zich ertoe dat de door u verstrekte gegevens de belangen of rechten van derden niet schaden.

 

Geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën die door klanten en/of deelnemers worden verstrekt zijn vertrouwelijk voor Ecuri Cosmetics, haar medewerkers en de docenten.

 

VOORZORGMAATREGELEN

Ecuri Cosmetics zal zich inspannen om uw persoonsgegevens op veilige wijze te bewaren en verlies, verduistering, inbraak, onthulling, wijziging of vernietiging tegen te gaan. Ecuri Cosmetics verbindt zich ertoe alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen die nodig zijn om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kan geen absolute beveiliging garanderen.

 

Ecuri Cosmetics vestigt uw aandacht op het bestaan van risico’s zoals het verlies van gegevens of schending van de vertrouwelijkheid van via het internet doorgegeven gegevens.

De op de Site aangeboden informatie en diensten kunnen worden opgeschort in geval van overmacht of gebeurtenissen waarvoor Ecuri Cosmetics niet aansprakelijk is.

CORRECTIERECHT

Indien u wijziging of aanvulling verlangt van uw gegevens in de registratie, dient u hiertoe een schriftelijk verzoek in bij Ecuri Cosmetics.

 

Ecuri Cosmetics draagt zorg, dat de wijziging of aanvulling zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

bottom of page