top of page
ECURI_HOMEPAGE_edited.jpg
Ecuri logo paars_pantone-2.png

Algemene Voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN

Buiten Nederland: verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

Binnen Nederland: Bestellingen onder € 150,- netto worden verhoogd met € 8,50 administratie- en verzendkosten. Minimale order is € 50,- netto aan producten. LET OP bestellingen onder € 50,- excl btw worden niet in behandeling genomen.

 

Ecuri Cosmetics behoudt de eigendom van alle geleverde producten zolang de koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Rembourstoeslag ad € 20,- wordt berekend . Vooruitbetaling en betaling via iDeal is zonder toeslag.

 

ONTVANGST VAN GOEDEREN

Bij de levering van de bestelling zal de Klant de overeenstemming en de staat van zijn bestelling nagaan in aanwezigheid van de vervoerder en, zo nodig, elk nodig voorbehoud uitspreken betreffende de zichtbare tekortkomingen (ontbrekend product, beschadigd pakket).
 

De Klant wordt verzocht contact op te nemen met Ecuri Cosmetics binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de producten. Behoudens gerechtvaardigde reden, zal elke klacht die wordt geformuleerd na die termijn onontvankelijk worden beschouwd.

 

Retouren kunnen uitsluitend na voorafgaand overleg worden teruggenomen, ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE OPLEIDINGEN OF MASTERCLASSES

Contract & betalings- en leveringsvoorwaarden

Klant zal een bevestiging of factuur krijgen na de aanmelding.  Bij starterssets/ opleidingen kan de Klant de kosten van een opleiding in termijnen of door betaling ineens voldoen. De informatie hierover kan de klant op onze website vinden.  De Klant dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een Opleiding aan te geven en deze kan na inschrijving voor een Opleiding niet worden gewijzigd. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden voor aanvang van de Opleiding.  De Klant is, onverminderd haar overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de Klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan haar betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar. De Klant is te allen tijde betalingsplichtig, ook als hij of zij een andere partij (bijvoorbeeld zijn/haar werkgever) heeft opgegeven als betalende partij.

Bedenktermijn en annuleringsvoorwaarden

Klant heeft een bedenktijd van 14 dagen na de inschrijvingsdatum.

Wanneer de cursus binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.

  • Annuleren kan alleen schriftelijk (brief, email)

  • Annuleren is kosteloos tot 4 weken (=28 dagen) voor aanvang van de cursusdatum.

  • Bij annulering 4 tot 2 weken (=28 tot 14 dagen) voor aanvang van de cursusdatum bent u 50% van het cursusgeld verschuldigd.

  • Bij annulering binnen 2 weken (=14 dagen) voor aanvang van de cursusdatum of nadat de training is begonnen bent u 100% van het cursusgeld verschuldigd.

  • Bij meerdaagse cursussen bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd, ook al bent u niet in staat alle cursusdagen te volgen. Dit geldt ook wanneer u ervoor heeft gekozen te betalen in termijnen.

Condities waaronder de cursus eventueel niet doorgaat

-Uitval docent/examenbeoordelaar

  • Bij ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar zal Ecuri Cosmetics – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Ecuri Cosmetics de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende opleiding alsnog zal worden gegeven, of het betreffende Ecuri Cosmetics-examen alsnog zal worden afgenomen.

  • In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. Ecuri Cosmetics zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.

  • Een Klant kan niet kosteloos een opleiding of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of een examenbeoordelaar, of de opleidingsovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

–bij Calamiteiten zoals brand of overstroming

 

RESTITUTIE
 

Restitutie zal binnen 4 weken worden verleend bij gegronde condities.

Eigendomsrechten en copyright

 

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief de copyright, die betrekking hebben op het door Ecuri Cosmetics verstrekte en samengestelde cursusmateriaal liggen bij Ecuri Cosmetics. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Ecuri Cosmetics.

 

Apparaat blijft in eigendom van Ecuri Cosmetics totdat het totaalbedrag is voldaan.

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Ecuri Cosmetics bv, haar medewerkers en de docenten.​

GARANTIE

NON-CONFORMITEIT EN VERBORGEN GEBREKEN

Ecuri Cosmetics is gehouden tot de wettelijke garantie van conformiteit en haar garantieplicht betreffende gebreken aan het verkochte product
 

De Klant is gehouden de conformiteit na te gaan van de Producten die werden ontvangen naar aanleiding van zijn bestelling en om, in geval van vastgestelde tekortkoming, contact op te nemen met de klantenservice die verwerking van de melding zal verzorgen en hem zal informeren over de voorwaarden voor retour, vervanging of terugbetaling.
 

Ecuri Cosmetics zal overgaan tot de vervanging of tot herstel van het teruggestuurde Product na ontvangst en onderzoek van het Product in kwestie.

 

Ecuri Cosmetics geeft een garantie van 2 jaar voor haar producten, met dien verstande dat de klant ieder gebrek, na ontdekking dan wel nadat dit gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, binnen bekwame tijd doch uiterlijk binnen 14 dagen aan Ecuri Cosmetics dient te melden.
 

Ecuri Cosmetics zal zorgen voor herstel van het product, wanneer herstel niet mogelijk is, zorgt Ecuri Cosmetics voor vervanging van het product.
 

Indien vervanging van het apparatuur niet mogelijk is, heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst ten aanzien van het betreffende product te ontbinden, tenzij de afwijking gezien haar geringe betekenis, deze ontbinding en haar gevolgen niet rechtvaardigt, dan wel de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking.

 

UITSLUITING VAN GARANTIE
Indien de producten die door de klant werden teruggestuurd niet overeenstemmen met de bestelde producten of een andere herkomst zouden hebben dan de rechtstreekse verkoop door ons, is Ecuri Cosmetics niet gehouden aan haar verplichtingen beschreven hierboven.

Wanneer het product beschadigd is geraakt na de levering (bijvoorbeeld klant laat het product vallen, het product ondergaat waterschade), is Ecuri Cosmetics niet gehouden aan haar verplichtingen.

 

Producten met beperkte houdbaarheid en verbruiksartikelen zijn uitgesloten van 2 jaar garantie, klant dient alle gekochte producten te controleren na ontvangst van de producten, om zo binnen 14 dagen aan Ecuri Cosmetics te kunnen melden voor gebreken.

ELG

KLACHTENREGELING

Klachtenregeling Ecuri Cosmetics

 

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
1. Opleidingsinstituut: Ecuri Cosmetics, gevestigd Lisbaan 15, 2908LN Capelle aan den IJssel
2. Klager: een (ex-)cursist, een (ex)opdrachtgever etc.
3. Klacht: Formeel kenbaar gemaakte uiting van ongenoegen over een geleverde dienst of over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door Ecuri Cosmetics.
4. Contactpersoon: Directeur van Ecuri Cosmetics.

 

Artikel 2
1. Klager heeft het recht om over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen een klacht in te dienen bij Ecuri Cosmetics.
2. Een gedraging en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ecuri Cosmetics wordt aangemerkt als een gedraging van Ecuri Cosmetics.

 

Artikel 3
Ecuri Cosmetics draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van klachten over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door Ecuri Cosmetics alsmede van degenen die onder verantwoordelijkheid van Ecuri Cosmetics werkzaam zijn of waren.

 

Artikel 4
1. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend.
2. Het klaagschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener
b. de dagtekening
c. een omschrijving van de gedraging en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het   niet nemen van beslissingen waartegen de klacht is gericht.

 

Artikel 5
Zodra Ecuri Cosmetics naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze klachtenregeling. Ecuri Cosmetics bevestigt in dat geval de overeengekomen tegemoetkoming schriftelijk aan de klager. Deze op zijn beurt tekent de tegemoetkoming voor akkoord en retourneert deze vervolgens aan Ecuri Cosmetics.

 

Artikel 6
Ecuri Cosmetics bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk binnen 10 werkdagen.

 

Artikel 7
De behandeling van de klacht geschiedt door Ecuri Cosmetics.

 

Artikel 8
Ecuri Cosmetics is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen:
a. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van deze klachtenregeling is behandeld
b. die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden
c. waartegen door de klager beroep kan worden ingesteld of is ingesteld
d. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is, dan wel onderworpen is.

 

Artikel 9
Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

 

Artikel 10
1. Ecuri Cosmetics stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord.
2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

 

Artikel 11
1. Ecuri Cosmetics handelt de klacht af binnen 4 weken na ontvangst van het klaagschrift.
2. Ecuri Cosmetics kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.
3. Verder uitstel is mogelijk voor zover de klager daarmee schriftelijk instemt.

 

Artikel 12
1. Ecuri Cosmetics stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, zijn oordeel daarover alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
2. Bij de kennisgeving wordt vermeld dat indien klager het niet eens is met de afhandeling van de klacht hij dit binnen zes weken schriftelijk aan kan geven.
3. Indien er voor de cursist geen antwoord naar tevredenheid wordt aangedragen bestaat er de mogelijkheid tot het inschakelen van een onafhankelijke derde partij.  De klacht zal dan voorgelegd worden aan Mr. JB van Rij (voormalig advocaat te  Rotterdam) welke een onafhankelijk en bindende uitspraak zal doen over de casus. Er bestaat dan de mogelijkheid dat zowel de cursist als Ecuri Cosmetics aanvullende bewijsvoering aandraagt. Tel.nr. Mr. JB van Rij: 010-4253865
4. Een cursist die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf kan – in afwijking van lid 2-6 – binnen zes weken nadat Ecuri Cosmetics schriftelijk een beroep op deze geschillenbeslechtingsregeling heeft gedaan, ervoor kiezen om het  geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Hierna komt dit recht te vervallen.
5. Het besluit van de Klachtencommissie is voor alle partijen bindend.
6. Onverminderd het hierboven bepaalde vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de cursist uit welke hoofde dan ook jegens Ecuri Cosmetics – en jegens de door Ecuri Cosmetics bij de uitvoering van de Opleidingsovereenkomst betrokken derden – in verband met de verrichte werkzaamheden, in ieder geval twaalf maanden na het tijdstip waarop de cursist hiermee bekend werd of kon zijn.
7. Iedere aansprakelijkheid van Ecuri Cosmetics vervalt in ieder geval uiterlijk twaalf maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht. 

 

Artikel 13
Ecuri Cosmetics draagt zorg voor registratie van de ingediende schriftelijke klachten.

KLACHTEN FORMULIER

Thank you for submitting!

Procedure
 

Ecuri Cosmetics bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk binnen 10 werkdagen en handelt de klacht af binnen 4 weken na ontvangst van het klaagschrift.

Ecuri Cosmetics draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van klachten over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door Ecuri Cosmetics alsmede van degenen die onder verantwoordelijkheid van Ecuri Cosmetics werkzaam zijn of waren.

Indien de klager het niet eens is met de afhandeling van de klacht zal hij dit binnen zes weken schriftelijk aan moeten geven. In dat geval zal de klacht in handen gegeven worden van een in onderling met de klager aan te wijzen onafhankelijke mediator.

De uitslag van de bemiddeling door de mediator is voor alle partijen bindend.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Graag nog op SUBMIT en KLACHTENPROCEDURE AFRONDEN klikken na het invullen van het formulier

bottom of page